Motie: Kinder­bur­ger­meester


4 november 2021

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp;
In vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021;
Gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad;Gezien het voorstel van het College van Burgemeesters en wethouders tot vaststelling van de Begroting 2022;

Constaterende dat:

 • Er al 87 Nederlandse gemeenten een kinderburgemeester hebben, die als ambassadeur voor de kinderen in hun gemeente fungeert;
 • Er al een Genootschap voor Kinderburgemeesters bestaat, waarbij aansluiting gezocht kan worden en die de gemeente op een goede manier kan ondersteunen bij de activiteiten van de kinderburgemeester[1]
 • Een kinderburgemeester wordt gekozen uit kinderen in een gemeente en dat deze in haar/zijn rol als ambassadeur met de burgemeester mee kan naar bijzondere bijeenkomsten en bezoeken, zoals de intocht van Sinterklaas, koningsdag en de opening van een nieuwe school. Thema’s waar de lokale politiek zich mee bemoeit;
 • De kinderburgemeester daarnaast een eigen agenda uitvoert, namens en samen met de kinderen uit de gemeente;

Overwegende dat:

 • Een kinderburgemeester een brug kan vormen tussen kinderen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de lokale politiek;
 • De kinderburgemeester een verlengstuk is van de activiteiten die de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp al richting kinderen vervult, zoals een ronde tafelgesprek en inzet voor faciliteiten voor de jeugd;
 • De gemeenteraad en het college door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer kunnen leren over hoe kinderen de gemeente zien en wat zij belangrijk vinden;
 • De nieuwe burgemeester samen met de kinderburgemeester een boegbeeld kan zijn ook voor de jeugd;
 • Kinderen de ‘toekomstig’ bewoners en gebruikers van Pijnacker-Nootdorp zijn;

Roept het college op:

 • Samen met scholen te inventariseren of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een kinderburgemeester;
 • Het college komt voor 1 april 2022 middels een nota met een terugkoppeling ter bespreking bij de raad terug met haar bevindingen bij voldoende belangstelling met een voorstel voor het instellen van een kinderburgemeester.

Toelichting

Wat doet de kinderburgemeester? De kinderburgemeester heeft vooral een ambassadeursfunctie. Hij/zij vertegenwoordigt kinderen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en adviseert de gemeenteraad en/of het college. Zoals de stichting KinderrechtenNU het omschrijft ‘kinderparticipatie betekent: meedenken, meepraten, meebeslissen, meehelpen en meedoen’. Verder vervult de kinderburgemeester een ceremoniële functie door bijvoorbeeld Sinterklaas welkom te heten of een toespraak te houden bij de Nationale Dodenherdenking. Wie is de kinderburgemeester? Als uitgangspunt geldt dat kinderen die gekozen willen worden als kinderburgemeester, geïnteresseerd zijn in de lokale politiek en gemotiveerd zijn om op te komen voor de belangen van kinderen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld de volgende criteria gelden:

 • De kinderburgemeester zit in groep 7 of 8 van een basisschool of de 1e of 2e van de middelbare school in de gemeente;
 • De kinderburgemeester woont in de gemeente.
 • De kinderburgemeester heeft toestemming van zijn/haar ouder(s) en/of verzorger(s).
 • Door middel van (de verkiezing van) een kinderburgemeester kunnen kinderen meer leren over democratie, participatie, politiek, de gemeente en hun eigen rechten.
 • De betrokkenheid en participatie van kinderen en indirect volwassenen bij de gemeente en de samenleving vergroot.
 • De gemeenteraad en het college kunnen door het luisteren naar kinderen en de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer leren over wat zij belangrijk vinden en daar wat mee doen.
 • Door een kinderburgemeester wordt de gemeente toegankelijk en tegelijkertijd interessant voor kinderen.

Carla van Viegen
Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

[1] https://kinderburgemeesters.nl/


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Boomaanplant

Lees verder

Motie: Donkerte gebieden zo donker mogelijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken personen

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.