Motie: omzetting Lange­land­seweg 18 Nootdorp van bedrijfs­woning naar plat­te­lands­woning


30 juni 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 30 juni 2022;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over het ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen vast te stellen voor het omzetten van de bestemming bedrijfswoning naar de bestemming burgerwoning voor het perceel Langelandseweg 18 in Nootdorp;

constaterende dat:

  • er binnen de gemeente bedrijfswoningen staan die niet meer conform functie gebruikt worden;
  • er al een woningtekort is binnen de gemeente;
  • de Wet plattelandswoningen mogelijkheden biedt tot omzetting van een bedrijfswoning vaan een plattelandswoning (waarbij de milieunormen minder streng zijn);[1]
  • de huidige eigenaren van de Langelandseweg 18 in Nootdorp niet van plan zijn om de woning als bedrijfswoning te verkopen aan de eigenaar van Langelandseweg 14, Nootdorp;

overwegende dat:

  • het college van B&W aan de huidige eigenaren van de Langelandseweg 18 in Nootdorp als oplossing hebben aangedragen dat de eigenaar van de Langelandseweg 14 in Nootdorp het huis koopt; echter privaatrechtelijk moet een eigenaar vrij kunnen beschikken over zijn eigendom wat niet strookt met de oplossingsrichting van het college;
  • de omzetting van bedrijfswoning naar plattelandswoning een maatwerkoplossing biedt voor de huidige eigenaren;
  • de omzetting van bedrijfswoning naar plattelandswoning een bijdrage levert aan het woningtekort in onze gemeente zonder dat dit ten koste gaat van de groene ruimte, dan wel extra grond;
  • daarnaast gemeentelijk beleid uitgewerkt kan worden ingevolge de Wet plattelandswoningen;

verzoekt het college:

een bestemmingsplanwijziging op te starten en daarin de woning aan de Langelandseweg 18 de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch: plattelandswoning' te geven;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Nita Graaffland
Fractie Graafland

[1] https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/plattelandswoning/

Toelichting motie Langelandseweg 18.

Aan de orde is de weigering van de verklaring van geen bedenkingen Langelandseweg 18.

De situatie is dat de bedrijfswoning waar het hier om gaat, alleen verkocht mag worden aan de buurman, omdat het niet omgezet gaat worden naar burgerwoning.

Maar er is een andere oplossing, waarbij en de belangen van de huidige eigenaar en de van het naastliggende bedrijf niet geschaad worden. De wethouder heeft al toegezegd om beleid voor plattelandswoningen te gaan ontwikkelen en daar ben ik blij mee.

Het druist in tegen het eigendomsrecht, omdat de woning alleen verkocht kan worden aan de buurman, zo heeft het college aangegeven en de huidige eigenaren niet vrij over de verkoop, dan wel woongenot kunnen beschikken. Stel je hebt een bedrijfsauto, die je alleen aan de buurman mag verkopen en als je dat niet doet, mag je er niet in rijden.

Maar buiten dat druist het voor mij persoonlijk erg in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. Ik vind echt dat ik hier iets moet doen om recht te zetten wat krom is. Als deze motie wordt aangenomen, kan een gang naar de rechter worden voorkomen en kunnen beide belangen gediend worden. En daarom dien ik deze motie in en hoop dat die wordt aangenomen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Jeugd betrekken bij participatieproces groen in en om de kernen

Lees verder

Amendement: Kaderstelling Bomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!