Aanvul­lende beeld­vor­mende vraag naar aanleiding van de oordeels­vor­mende verga­dering over Vrijenban II


Indiendatum: 17 nov. 2022

In de brief van de provincie, kenmerk PZH 2022- 800370523, in reactie op de bestemmingsplanwijziging staat als conclusie:

‘Op basis van de aangeboden gegevens heb ik geconstateerd dat het plan op bovengenoemde punten onvoldoende rekening houdt met de betrokken provinciale ruimtelijke belangen en ik verzoek u daarom om het plan op deze punten aan te passen.’

Vragen:

 1. Kan helder worden aangegeven op welke punten het college het plan heeft aangepast naar aanleiding van de reactie van de provincie en hoe deze afwegingen zichtbaar zijn gemaakt in een bredere visie van het plan?
  Het volgende is door de provincie aangegeven wat moet worden aangepast:
  - Rekening houden met de kenmerken van het bestaande lint
  - Waardevolle doorzichten vanaf de Noordeindseweg in relatie tot de bepalingen in de gemeentelijke lintenvisie
  - Geen antwoord op onder andere het richtpunt tussen stads- en dorpsrand
  - Inzetten op een passende overgang naar het landschap (wat nu wel is, maar in het voorgestelde plan niet meer)
  - Groene (ecologische) verbindingen en mogelijkheden tot het maken van een ‘dorpsommetje’
  - De kwaliteit van de openbare ruimte
  - Het missen van een ruimere contextbeschrijving
  - In de kaart is de omgeving niet ingetekend
  - Qua fasering in tijd en ruimte geeft het plan geen inzicht in over hoe de invulling van deze kavels past in een lange termijnvisie voor de ontwikkeling van het gehele gebied
  - Inzicht in klimaatrisico’s voor hitte en bodemdaling in het plangebied en welke maatregelen en/of voorzieningen zijn overwogen en/of genomen met een toelichting op eventuele afwegingen om maatregelen en/of voorzieningen niet te treffen
 2. De wethouder heeft aangegeven dat de provincie inmiddels akkoord is. Kunnen we deze schriftelijke bevestiging ontvangen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen beleidsnota Woning­voorraad, Para­pluplan 2022 en 1e herziening Huis­ves­tings­ver­or­dening Pijnacker-Nootdorp 2019

Lees verder

Aanvullende beeldvormende vragen naar aanleiding van de oordeelsvormende Raad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!