Schrif­te­lijke vragen Begroting 2021


Indiendatum: 26 okt. 2020

Vragen

1. blz.3 (en 144) In het voorliggende voorstel voor de inzet van een deel van de Enecogelden als (tijdelijke) structurele inkomsten in de meerjarenbegroting, wordt een reserve gevormd op basis van een scenarioberekening waarbij leningen bij de BNG opnieuw worden afgesloten tegen een veel gunstiger rente. Voor de doorberekening van rentelasten naar alle werkvelden blijft in de voorliggende begroting wel gebruik gemaakt worden van de werkelijke (hogere) rentelasten, omdat dit verplicht is vanuit de BBV regels. Indien de commissie BBV de constructie met de reserve afwijst, is het daadwerkelijk opnieuw afsluiten van de BNG leningen een optie. Kunt u doorrekenen wat het verschil in de tarieven (belastingen en leges) van kostendekkende producten van de gemeente in dat geval zal zijn (in een voor en na tabel)? Indien dit nog niet eerder gedaan is en heel veel tijd zou kosten, is een schatting (%) van de invloed van de rentelasten op de tarieven ook goed.

2. blz.7 Er staat “In 2021 worden beleidsmatige onderdelen van de beheerplannen Investeren in Groen, Natuur op de kaart en het maaibeleid in de omgevingsvisie opgenomen.” Hoe gaat dit aangepakt worden?

3. blz.9 Onze Gemeente participeert in veel regionale samenwerkingsverbanden. Is het uitgangspunt dat we altijd overal in mee doen als we gevraagd worden? Zo nee, wat zijn de afwegingsgronden en kunt u een voorbeeld geven van een samenwerking waar we niet in gestapt zijn?

4. blz.14 Op het nieuws werd bekend gemaakt dat vooral de kleinere organisaties in de sociale (en jeugd) hulpverlening overeind blijven en de grotere dreigen om te vallen. Hoe is dat in onze gemeente? Nemen wij vooral af van kleinere organisaties of ook grote? En als het grote organisaties zijn, zijn er dan organisaties die er slecht
voorstaan? En zo ja, welke zijn dat dan?

5. blz.18 Hoeveel woningen zijn er in 2019 en 2020 ter beschikking gesteld voor vergunninghouders?

6. blz.19 Er staat “We maken onze rol van te voren duidelijk.” Hoe wordt dit gecommuniceerd aan inwoners?

7. blz.20 Onze gemeente heeft nu 55.426 inwoners. Boven welk inwonersaantal krijgt de gemeente meer geld uit het gemeentefonds?

8. blz.23 Start voorbereiding ontwikkeling Oranjepark: Kunt u een korte toelichting geven op de meest actuele plannen voor het Oranjepark?

9. blz.31 Tabel leegstand: Wat is de definitie van een verkooppunt in deze tabel?

10. blz.33 Wie hebben er zitting in het economisch platform en welke bedrijven en werklocaties vertegenwoordigen zij?

11. blz.34 Wie hebben er zitting in de city marketing commissie en welke organisaties vertegenwoordigen zij?

12. blz.40 Wordt ‘Cycling4school’ in 2021 wel weer opgepakt (als de COVID19 situatie dat dan toelaat)?

13. blz.47 In 2017 is een motie aangenomen om ad 50k€ bomen te planten in onze gemeente op initiatief van inwoners. Dit loopt nog niet erg storm. Is er een andere mogelijkheid om dit budget alsnog om te zetten in extra bomen in woonwijken?

14. blz.48 Welke bijdrage van de regio is nodig om het aantrekkelijke buitengebied in Pijnacker-Nootdorp als vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden?

15. blz.48 Wat doet de gemeente in het kader van haar plicht inzake de volksgezondheid m.b.t. de waterkwaliteit in het algemeen en bij het afspoelen van krijt uit kassen in de sloten in het bijzonder?

16. blz.49 Kunnen we een overzicht krijgen van het aantal meldingen van dierenmishandeling/dierenverwaarlozing in 2019/2020? En kunnen deze cijfers vanaf volgend jaar in de begroting opgenomen worden als (gedeeltelijke) cijfermatige onderbouwing van het dierenwelzijn in onze gemeente?

17. blz.49 Mag er worden gejaagd op gemeentegronden? Eerder is aangegeven dat dit niet zo is, maar geldt dat nog steeds?

18. blz.49 Kunnen wij het kavelruilplan en het bijbehorende inrichtings- en beheerplan Zuidpolder Delfgauw ontvangen?

19. blz.51 Welke resterende deelprojecten t.a.v. de aanleg grote groengebieden in het buitengebied moeten nog worden afgerond?

20. blz.55 Is er inzicht in het percentage extra schooluitval vanwege de coronacrisis? Bijvoorbeeld hoeveel extra kinderen worden nu thuis gehouden i.v.m. corona?

21. blz.57 Welke duurzaamheidsmaatregelen worden genomen door schoolbesturen?

22. blz.60 Kan worden aangegeven wat de effecten en resultaten zijn van de inzet van de jobcoach voor jongeren in kwetsbare posities?

23. blz.63 De kosten “Versnelde afschrijving activa. Als gevolg van geplande nieuwbouw worden de boekwaarden van de scholen de Schatkaart en de Klauterbeer versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve.” a -140k€ staan zowel bij post 420 als 430. Is dit een dubbeltelling of zijn de kosten 50/50 verdeeld over deze posten. In geval van het laatste, waarom is dit zo gedaan?

24. blz.66 Samenkracht en burgerparticipatie: Voor welke vier evenementen is subsidie verstrekt?

25. blz.67 Kan worden aangegeven of het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling is toegenomen tijdens de coronaperiode en zo ja om welk percentage gaat het dan?

26. blz.68 Wat doet onze gemeente qua bevordering van gezonde voeding in relatie tot het lokale gezondheidsbeleid?

27. blz.69 “Tevens is de lijst met gemeentelijke monumenten in 2020 (naar verwachting) aangevuld met verschillende monumentwaardige panden.” Heeft u al zicht op welke monumenten dit gaan zijn.

28. blz.70 “Het beleid wordt herzien en wordt onderdeel van een bredere gemeentelijke visie op preventie 0 tot 100 jaar.” Dit lijkt nieuwe informatie te zijn. Hoe en wanneer gaat u deze nieuwe visie opstellen?

29. blz.87 “Na 2020 is er geen budget beschikbaar voor de Rotterdampas.” Recent heeft het college besloten hier 60k€ voor uit te trekken. Wanneer gaat u dit in de begroting verwerken?

30. blz.89 Er staat: “het is onze plicht om ervoor te zorgen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast en de volksgezondheid wordt beschermd.” Wat doet de gemeente op het gebied van verbeteren van de lucht- water- en bodemkwaliteit (Er is bijvoorbeeld nog veel vervuiling door de glastuinbouw)?

31. blz.90 Hoeveel controles zijn er in 2019 en 2020 door de brandweer uitgevoerd m.b.t. de brandveiligheid van stallen en wat was daarvan het resultaat?

32. blz.94 Er staat “Restwarmte uit de Rotterdamse haven is nodig als ondersteuning.” Dit is erg stellig geformuleerd. Er bestaat een kans dat dit niet doorgaat. Wat is in dat geval het alternatief? Zitten we dan in de kou?

33. blz.96 Hoe gaat de RRE (Regeling Reductie Energie)-bijdrage ingezet worden? En voor wanneer moet dat subsidiegeld besteed zijn?

34. blz.103 Bestaat er een formeel of informeel 1-op-1 samenwerkingsverband met de gemeente Delft? En waar bestaat die samenwerking uit?

35. blz.124 Tabel 1.5.1: laatste kolom: percentage voor Midden-Delfland klopt niet.

36. blz.138 Is er al een stijging in het percentage armaturen met LED verlichting zichtbaar? Zo ja wat is het percentage?

37. blz.165 De centrumregeling is als samenwerkingsverband gestart om efficiëntievoordeel en daarmee financiële besparing te realiseren. Ziet u hier al iets van terug in de kosten en zo ja hoeveel?

Indiendatum: 26 okt. 2020
Antwoorddatum: 29 okt. 2020

1. blz.3 (en 144) In het voorliggende voorstel voor de inzet van een deel van de Enecogelden als (tijdelijke) structurele inkomsten in de meerjarenbegroting, wordt een reserve gevormd op basis van een scenarioberekening waarbij leningen bij de BNG opnieuw worden afgesloten tegen een veel gunstiger rente. Voor de doorberekening van rentelasten naar alle werkvelden blijft in de voorliggende begroting wel gebruik gemaakt worden van de werkelijke (hogere) rentelasten, omdat dit verplicht is vanuit de BBV regels. Indien de commissie BBV de constructie met de reserve afwijst, is het daadwerkelijk opnieuw afsluiten van de BNG leningen een optie. Kunt u doorrekenen wat het verschil in de tarieven (belastingen en leges) van kostendekkende producten van de gemeente in dat geval zal zijn (in een voor en na tabel)? Indien dit nog niet eerder gedaan is en heel veel tijd zou kosten, is een schatting (%) van de invloed van de rentelasten op de tarieven ook goed.

Een lagere rekenrente heeft een zeer beperkte invloed op het tarief van de overhead en is daardoor van zeer beperkte invloed op de kostendekkende tarieven. Een uitzondering hierop betreft het tarief van de rioolheffing omdat de riolering een hoge boekwaarde heeft. Een lagere rekenrente zou bij benadering een lagere tarief van € 20 betekenen. Ook de toerekening van de rente aan de grondexploitaties wordt minder waardoor vanuit de exploitatie een lager rentebedrag aan de grondexploitatie in rekening wordt gebracht. Dit bedrag bedraagt ongeveer €300.000 in 2021 en loopt af naar ruim € 100.000 in 2023.

2. blz.7 Er staat “In 2021 worden beleidsmatige onderdelen van de beheerplannen Investeren in Groen, Natuur op de kaart en het maaibeleid in de omgevingsvisie opgenomen.” Hoe gaat dit aangepakt worden?

De Omgevingsvisie is een integrale lange termijnvisie die al het relevante, strategische beleid voor de fysieke leefomgeving omvat. Dit beleid vormt de basis voor het beheer van de fysieke ruimte. Daarbij kan de Omgevingsvisie nog verder uitgewerkt worden in programma’s. De keuzes hierbij zijn nog niet gemaakt. De ontwerp Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 wordt naar verwachting in maart 2020 aan de raad voorgelegd.

3. blz.9 Onze Gemeente participeert in veel we gevraagd worden? Zo nee, wat zijn de afwegingsgronden en kunt u een voorbeeld geven van een samenwerking waar we niet in gestapt zijn.

Nee, dat is niet het uitgangspunt. Voordat een regionale samenwerking wordt aangegaan wordt een integrale afweging gemaakt. De belangrijkste motieven voor regionale samenwerking zijn dat het leven van onze inwoners niet stopt bij de gemeentegrenzen en om de krachten te bundelen opdat wij samen sterker staan dan alleen. Overigens is het op sommige onderdelen wettelijk verplicht een samenwerkingsverband aan te gaan. Ook zijn sommige samenwerkingsverbanden vrijwillig in de vorm van een gemeenschappelijke regeling en wordt van verbonden partijen gesproken bij rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Wanneer we willen toetreden tot een regionaal samenwerkingsverband dat het karakter heeft van een verbonden partij moet het besliskader uit de, door de raad vastgestelde, Nota verbonden partijen worden doorlopen. Voor andere samenwerkingsverbanden bestaat een convenant of een platform voor overleg of afstemming. In het afgelopen jaar is er geen regionaal samenwerkingsverband gestart waarbij ervoor gekozen is niet deel te nemen.

4. blz.14 Op het nieuws werd bekend gemaakt dat vooral de kleinere organisaties in de sociale (en jeugd) hulpverlening overeind blijven en de grotere dreigen om te vallen. Hoe is dat in onze gemeente? Nemen wij vooral af van kleinere organisaties of ook grote? En als het grote organisaties zijn, zijn er dan organisaties die er slecht voorstaan? En zo ja, welke zijn dat dan?

De jaarcijfers van 2018 van een aantal grote regionale organisaties (zoals Jeugdformaat en Parnassia) laten een negatief resultaat zien. Het resultaat van de voorlopige jaarcijfers van 2019 van de jeugdhulporganisaties laat een verbetering zien. De grote organisaties hebben meer huisvestingslasten en grotere overhead dan de kleinere organisaties. Dit maakt deze organisaties kwetsbaarder. De tien gemeenten houden dit samen met het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden in de gaten. Jeugdhulp wordt in onze gemeente zowel door de kleinere als grote organisaties geleverd.

5. blz.18 Hoeveel woningen zijn er in 2019 en 2020 ter beschikking gesteld voor vergunninghouders?

In 2019 zijn er 17 woningen verhuurd aan vergunninghouders. In 2020 zijn er (tot 15 oktober 2020) 8 woningen verhuurd aan deze doelgroep.

6. blz.19 Er staat “We maken onze rol van te voren duidelijk.” Hoe wordt dit gecommuniceerd aan inwoners?

Net als onze rol varieert per product of proces varieert ook de wijze waarop we dit communiceren. Bij de omgevingsvisie is onze rol en communicatie heel anders dan bij een bestemmingsplan of een ruimtelijk initiatief. Op deze vraag is dan ook geen eenduidig antwoord te geven. Het is maatwerk per product of proces.

7. blz.20 Onze gemeente heeft nu 55.426 inwoners. Boven welk inwonersaantal krijgt de gemeente meer geld uit het gemeentefonds?

Het gemeentefonds wordt (onder andere) verdeeld naar het exacte aantal inwoners per 1 januari van het uitkeringsjaar. Met elke, individuele wijziging in het inwonertal wijzigt de algemene uitkering.

8. blz.23 Start voorbereiding ontwikkeling Oranjepark: Kunt u een korte toelichting geven op de meest actuele plannen voor het Oranjepark?

De gemeente heeft de ambitie om deze binnenstedelijke locatie integraal te ontwikkelen en transformeren tot woongebied. Verkend wordt op welke manier de locatie tot ontwikkeling is te brengen en wanneer. We verwachten u daar volgend jaar nader over te kunnen informeren.

9. blz.31 Tabel leegstand: Wat is de definitie van een verkooppunt in deze tabel?

Met een leegstaand verkooppunt wordt bedoeld:
- Een pand dat als winkel in gebruik was en nu daadwerkelijk leeg staat;
- Een pand dat op dit moment niet meer in gebruik is als winkel of horeca, maar als te koop of te huur staat (als winkel/horeca).

10. blz.33 Wie hebben er zitting in het economisch platform en welke bedrijven en werklocaties vertegenwoordigen zij?

In het economische platform zijn alle besturen van de trekkingsgebieden van het ondernemersfonds vertegenwoordigd. (winkelcentra, bedrijventerreinen, buitengebieden). Deze bestuursleden vertegenwoordigen de betreffende gebieden.

11. blz.34 Wie hebben er zitting in de city marketing commissie en welke organisaties vertegenwoordigen zij?

In de citymarketing adviescommissie hebben twee leden van het voormalige stichtingsbestuur zitting: Hanneke Bor en Jessica Davilar, die graag betrokken wilde blijven. Zij zijn beiden zelfstandig ondernemer. Daarnaast vertegenwoordigers van verschillende geledingen in de gemeente, die raakvlakken hebben met citymarketing.

12. blz.40 Wordt ‘Cycling4school’ in 2021 wel weer opgepakt (als de COVID19 situatie dat dan toelaat)?

De gemeente organiseert de Cycling4school-actie niet meer, maar brengt de Schoolbrengweek onder de aandacht van scholen. Deze week wordt georganiseerd door de organisatie School op Seef die scholen helpt bij verkeersveiligheidslessen. De Schoolbrengweek is al bekend en de scholen worden ondersteund met campagnes en communicatiemateriaal. Tijdens deze week (jaarlijks in september) roepen scholen ouders en kinderen op om met de fiets of lopend naar school te komen. Scholen kunnen deze actie meerdere keren per jaar houden.

13. blz.47 In 2017 is een motie aangenomen om ad 50k€ bomen te planten in onze gemeente op initiatief van inwoners. Dit loopt nog niet erg storm. Is er een andere mogelijkheid om dit budget alsnog om te zetten in extra bomen in woonwijken?

Het aantal aanmeldingen van onze inwoners voor “plant een Boom” blijft helaas achter bij de verwachtingen. Wij zullen in 2021 deze actie opnieuw onder de aandacht brengen van onze bewoners en ook zelf initiatief nemen om in straten zonder groen te onderzoeken of via dit budget extra bomen kunnen worden geplant.

14. blz.48 Welke bijdrage van de regio is nodig om het aantrekkelijke buitengebied in Pijnacker-Nootdorp als vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden?

Het groene buitengebied stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom werken wij samen in regionaal verband, waaronder in Buytenhout (Delft, Zoetermeer), in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland (o.a. Rotterdam, Delft en Midden-Delfland), en bij de Groenzoom (Lansingerland). Hiermee stemmen we de ontwikkeling en beheer van het groene buitengebied regionaal af. Ook draagt dit bij aan profilering van ons waardevolle groengebied. Daarnaast kijken we naar subsidiemogelijkheden bij onder andere de provincie en de MRDH voor bijvoorbeeld fiets-, wandel- en ruiterpaden.

15. blz.48 Wat doet de gemeente in het kader van haar plicht inzake de volksgezondheid m.b.t. de waterkwaliteit in het algemeen en bij het afspoelen van krijt uit kassen in de sloten in het bijzonder?

Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en zo ook voor de krijtemissies naar oppervlaktewater. Delftland is verantwoordelijk voor de handhaving.

16. blz.49 Kunnen we een overzicht krijgen van het aantal meldingen van dierenmishandeling/dierenverwaarlozing in 2019/2020? En kunnen deze cijfers vanaf volgend jaar in de begroting opgenomen worden als (gedeeltelijke) cijfermatige onderbouwing van het dierenwelzijn in onze gemeente?

Van de politie Den Haag hebben wij cijfers ontvangen voor 2018 en 2019. Het gaat om registraties met het incidentsoort dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In 2018 gaat het om 135 registraties, en in 2019 om 136 registraties. Belangrijk bij de duiding van deze cijfers, is dat deze registraties niets zeggen over of er sprake was van strafbare feiten dan wel een hulpverleningssituatie. Ook leiden niet alle meldingen tot een registratie door de politie.

17. blz.49 Mag er worden gejaagd op gemeentegronden? Eerder is aangegeven dat dit niet zo is, maar geldt dat nog steeds?

Dit geldt nog steeds.

18. blz.49 Kunnen wij het kavelruilplan en het bijbehorende inrichtings- en beheerplan Zuidpolder Delfgauw ontvangen?

In een gezamenlijke opdracht van Pijnacker-Nootdorp en de provincie wordt een kavelruilplan en een inrichtings- en beheerplan opgesteld voor de realisatie van een weidevogelkerngebied in de Zuidpolder van Delfgauw. Dit gebeurt via intensief overleg met de agrariërs en andere partijen in het gebied. Naar verwachting zijn deze plannen in december gereed, waarna wij het de raad zullen toesturen.

19. blz.51 Welke resterende deelprojecten t.a.v. de aanleg grote groengebieden in het buitengebied moeten nog worden afgerond?

De provincie realiseert nog een klein deel van het Wandelbos De Balij. Dat is naar verwachting dit jaar afgerond. Daarnaast zijn er nog twee projecten bij de afronding van de Groenzoom, zoals ook in de begroting is opgenomen (p. 50). Het gaat om ‘Omgeving Molenlaan’, en om ‘Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij bij de Katwijkerlaan’.

20. blz.55 Is er inzicht in het percentage extra schooluitval vanwege de coronacrisis? Bijvoorbeeld hoeveel extra kinderen worden nu thuis gehouden i.v.m. corona?

Er is regionaal inzicht in het percentage schooluitval en ook van het percentage uitval van leerkrachten door de coronacrisis. De leerplichtambtenaren hebben nauw contact met scholen over verzuim/schooluitval i.v.m. de coronacrisis. Het aantal meldingen dat we krijgen is 'normaal'. Landelijk zijn er extra zorgen om uitval vanwege de coronacrisis, maar het lijkt erop dat dit met name de grote steden betreft.

21. blz.57 Welke duurzaamheidsmaatregelen worden genomen door schoolbesturen?

Nieuwbouw Vlinderboom en Keizerskroon: ventilatie gestuurd op CO2, extra ventilatie capaciteit in de lokalen, Warmte Terug Winning in de installaties, spuiventilatie in de gevelpuien, regelbare temperatuurinstelling per ruimte, LED verlichting in alle ruimten, warmte en koude (koeling), zonnepanelen op het dak, zonwerende beglazing in combinatie met screen en geluidsisolatie.

Nieuwbouw IKC Ackerswoude: ‘Frisse scholen B’ wordt toegepast (dit is een grote mate van ventilatie). Frisse scholen B gaat verder dan de eisen in het Bouwbesluit. Energie wordt opgewekt via warmtepompen, het gebouw is gasloos en er worden zonnepanelen gerealiseerd. Er wordt gebouwd volgens de BENG normen (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Nieuwbouw ’t Kraaienest: eveneens ‘Frisse scholen B’. Er wordt voldaan aan de BENG normen zoals isolatie op basis van de hoogste normen en driedubbel glas. Intentie om zonnepanelen te realiseren (dit is afhankelijk of het binnen het budget past). Het gebouw is gasloos.

Overige nieuwbouwprojecten: voor IKC Regenboog in Hart van Nootdorp, en de IKC’s in Pijnacker Noord (Schatkaart en Casa) zijn de programma’s van eisen nog niet gereed. Daarom kan er nog niets over concrete duurzaamheidsmaatregelen gezegd worden.

22. blz.60 Kan worden aangegeven wat de effecten en resultaten zijn van de inzet van de jobcoach voor jongeren in kwetsbare posities?

Bij de uitvoering van de Participatiewet wordt bij de doelgroep arbeidsgehandicapten gebruik gemaakt van een jobcoach. Doelstelling is om de doelgroep te begeleiden op hun werkplek, zodat de kans groter is dat de doelgroep duurzaam aan het werk kan blijven. Inmiddels hebben we 28 NAB-ers (Nieuw Arbeids Beperkten) aan het werk met een loonkostensubsidie. Deze worden allen begeleid door een jobcoach. Dankzij deze begeleiding slaagt een aanzienlijk deel van de doelgroep erin om duurzaam betaald werk te verrichten. Het is onze inzet om meer arbeidsgehandicapten naar werk te begeleiden met een loonkostensubsidie. Jobcoaching is hierbij een voorwaarde. Op de werkplek vervult de jobcoach een verbindende rol tussen werknemer, werkgever en de werkplek. Het behouden van een werkplek heeft ook een positief effect op het zelfvertrouwen en welbevinden bij jongeren.

23. blz.63 De kosten “Versnelde afschrijving activa. Als gevolg van geplande nieuwbouw worden de boekwaarden van de scholen de Schatkaart en de Klauterbeer versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve.” a-140k€ staan zowel bij post 420 als 430. Is dit een dubbeltelling of zijn de kosten 50/50 verdeeld over deze posten. In geval van het laatste, waarom is dit zo gedaan?

Er vinden binnen het programma onderwijs twee mutaties plaats van € 140 k. Op taakveld 420 betreft het lagere kapitaallasten en bijdrage uit de reserve als gevolg van de actualisatie van de investeringsplanning. Hier is echter per abuis een foute toelichting gebruikt. Op taakveld 430 betreft het de afwaardering van de panden van de Klauterbeer en de Regenboog en bijdrage uit de algemene reserve.

24. blz.66 Samenkracht en burgerparticipatie: Voor welke vier evenementen is subsidie verstrekt?

Het gaat hier om:
1. Een concert van Oratoriumkoor Cantando Pijnacker. Dit concert was gepland voor oktober dit jaar, maar is als gevolg van de coronacrisis verzet naar november volgend jaar;
2. De Verbeelding. Ook de Verbeelding is dit jaar niet door gegaan, behoudens de expositie van tien kunstwerken in het Emmaparkje;
3. Koningsdag en Beatrixrun door de Oranjevereniging Pijnacker (ook niet doorgegaan);
4. Bieslanddagen (wel doorgegaan).

25. blz.67 Kan worden aangegeven of het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling is toegenomen tijdens de coronaperiode en zo ja om welk percentage gaat het dan?

De aantallen zijn vergelijkbaar met vorig jaar.

26. blz.68 Wat doet onze gemeente qua bevordering van gezonde voeding in relatie tot het lokale gezondheidsbeleid?

De bevordering van gezonde voeding behoort tot het speerpunt ‘bevorderen gezonde leefstijl voor jongeren en volwassenen’ uit de nieuwe Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2024. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma komt dit -onder andere- terug bij het programma gezonde school, de groente- en fruitcheques voor gezonde scholen, de ambitie om een JOGG- gemeente te worden en de activiteit goedkope en gezonde voeding voor inwoners met een laag inkomen (in samenwerking met de Voedselbank en de Bibliotheek Oostland).

27. blz.69 “Tevens is de lijst met gemeentelijke monumenten in 2020 (naar verwachting) aangevuld met verschillende monumentwaardige panden.” Heeft u al zicht op welke monumenten dit gaan zijn.

Het college is voornemens enkele panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. De raad zal hierover worden geïnformeerd zodra het college een besluit genomen heeft.

28. blz.70 “Het beleid wordt herzien en wordt onderdeel van een bredere gemeentelijke visie op preventie 0 tot 100 jaar.” Dit lijkt nieuwe informatie te zijn. Hoe en wanneer gaat u deze nieuwe visie opstellen?

In het interventieplan ‘Grip op het sociaal domein in Pijnacker-Nootdorp’ is de maatregel ‘Preventie: ontwikkel visie op voorliggend veld’ uitgewerkt. Op basis hiervan wordt de eerder vastgestelde visie op preventie jeugd herijkt met onder andere ouders, subsidiepartners, scholen en kernteam. Hierbij wordt de scope verbreed naar het hele voorliggende en preventieve veld in het sociaal domein. Besluitvorming voor de gemeenteraad is voorzien voor juni 2021.

29. blz.87 “Na 2020 is er geen budget beschikbaar voor de Rotterdampas.” Recent heeft het college besloten hier 60k€ voor uit te trekken. Wanneer gaat u dit in de begroting verwerken?

Dit wordt verwerkt in de Kadernota 2021.

30. blz.89 Er staat: “het is onze plicht om ervoor te zorgen dat het milieu zo
min mogelijk wordt belast en de volksgezondheid wordt beschermd.” Wat doet de gemeente op het gebied van verbeteren van de lucht- water- en bodemkwaliteit (Er is bijvoorbeeld nog veel vervuiling door de glastuinbouw)?

Op het gebied van lucht- en bodemkwaliteit wordt bij nieuwe ontwikkelingen altijd onderzocht of aan de wettelijke normen wordt voldaan. Indien nodig worden maatregelen getroffen. Bedrijven worden op de aspecten lucht- en bodemkwaliteit gecontroleerd door de Omgevingsdienst Haaglanden. Voor waterkwaliteit is niet de gemeente maar het Hoogheemraadschap bevoegd gezag. Wel werkt de gemeente nauw samen het Hoogheemraadschap.

31. blz.90 Hoeveel controles zijn er in 2019 en 2020 door de brandweer uitgevoerd m.b.t. de brandveiligheid van stallen en wat was daarvan het resultaat?

In 2018 zijn alle veehouderijen in de gemeente bezocht. Hierbij zijn geen overtredingen van brandveiligheidsvoorschriften geconstateerd. Indien daar aanleiding toe is zal er opnieuw gecontroleerd worden.

32. blz.94 Er staat “Restwarmte uit de Rotterdamse haven is nodig als ondersteuning.” Dit is erg stellig geformuleerd. Er bestaat een kans dat dit niet doorgaat. Wat is in dat geval het alternatief? Zitten we dan in de kou?

In de concept energiemix is aangegeven dat voor een robuust warmtenetwerk restwarmte nodig is. Als er geen restwarmte komt dan zullen andere warmtebronnen ingezet moeten worden om leveringszekerheid (robuustheid) te garanderen.

33. blz.96 Hoe gaat de RRE (Regeling Reductie Energie)-bijdrage ingezet worden? En voor wanneer moet dat subsidiegeld besteed zijn?

Inwoners van de gemeente kunnen een voucher aanvragen bij de gemeente om voor € 90,-- energiebesparende maatregelen aan te vragen. Deze kunnen worden uitgegeven aan energiebesparende maatregelen bij de woonwijzerwinkel (woonwijzerbox). Op dit moment is ca. 15% van het bedrag aangewend. Half 2021 eindigt de subsidie.

34. blz.103 Bestaat er een formeel of informeel 1-op-1 samenwerkingsverband met de gemeente Delft? En waar bestaat die samenwerking uit?

Ja, er is een 1-op-1 samenwerkingsverband met de gemeente Delft. Dit is het geval op het gebied van de archeologie en het archief. In dat kader verricht de archeoloog van de gemeente Delft werkzaamheden voor ons en fungeert de archivaris van de gemeente Delft ook als archivaris van ons. Daarnaast zijn onze oude archiefstukken opgeslagen in het archief van de gemeente Delft.

35. blz.124 Tabel 1.5.1: laatste kolom: percentage voor Midden-Delfland klopt niet.

Inderdaad, dit moet zijn 113,6%.

36. blz.138 Is er al een stijging in het percentage armaturen met LED verlichting zichtbaar? Zo ja wat is het percentage?

Er is een lichte stijging opgetreden van het aantal LED armaturen in onze gemeente. In alle nieuwbouwlocatie wordt er uitsluitend LED-verlichting geplaatst. Door de geplande vervanging van traditioneel naar LED in het beheerplan zal het aandeel LED in de komende jaren verder toenemen.

37. blz.165 De centrumregeling is als samenwerkingsverband gestart om efficiëntievoordeel en daarmee financiële besparing te realiseren. Ziet u hier al iets van terug in de kosten en zo ja hoeveel?

Het belang van het samenwerkingsverband is er in gelegen om de bestaande kwaliteit ten minste te behouden, de kwetsbaarheid in de uitvoering van de taak te verminderen en om zo een toekomstbestendige voorziening op te zetten die goed uitgerust zal zijn om aan de huidige en toekomstige problematiek rondom de gemalen het hoofd te bieden. Het NAD is niet gestart met het doel om financiële besparingen te behalen. Hooguit het beperken van eventuele stijgingen in de toekomst.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bestemming ecologische en biologische landbouw

Lees verder

Schriftelijke vragen Huis van Heron

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken personen

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!