Schrif­te­lijke vragen bomenkap Juli­a­nastraat Nootdorp


Indiendatum: 22 okt. 2023

Toelichting

Op de Julianastraat in Nootdorp is onlangs een groot aantal bomen gekapt, waaronder bomen van 25 cm of meer diameter (zie bijlage). Voor het kappen van alle bomen met een diameter van 25 centimeter of meer (gemeten op 1,30 meter hoogte van de grond) is een kapvergunning nodig. Dat geldt ook voor de kap van bomen en struiken van meer dan 50 m².

Ook moet er rekening gehouden worden met flora en fauna en is het verboden om de verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van vogels te vernielen of te verstoren (sommige jaarrond).[1]

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij Gedeputeerde Staten.

Op 21 februari 2022 heeft het college antwoorden gegeven op eerdere vragen van onze fractie en PPN in relatie tot deze bomenkap. In antwoord op vraag 2 wordt het volgende aangegeven: De verleende omgevingsvergunning gaat alleen over het bouwen van de garageboxen en een ontheffing van het bestemmingsplan. Het kappen van bomen is geen onderdeel van de verleende omgevingsvergunning. In de verleende omgevingsvergunning is de aanvrager er nadrukkelijk op gewezen dat er mogelijk nog een omgevingsvergunning nodig is voor het kappen van de bomen (afhankelijk van de omvang van de bomen en het groen). Indien het kappen van de beplanting vergunningsvrij is, kan de gemeente geen nadere eisen stellen. Indien het kappen wel vergunning plichtig is, zal na het ontvangen van de aanvraag bij de beoordeling worden betrokken of er aanleiding is om nadere voorwaarden te verbinden aan een te verlenen vergunning.’

Het college heeft inmiddels op 12 oktober jl. een brief met informatie naar de Raad gestuurd.[2] Hierin heeft het college het volgende aan: ‘We zullen deze situatie nader onderzoeken. Hierbij kijken we naar de eerder verleende omgevingsvergunning en de vergunningsvereisten van de APV en de Wet natuurbescherming. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepalen we de mogelijke vervolgstappen.’

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Gaat het hier om een particuliere eigenaar of om een bedrijf, die eigenaar van de betreffende gronden is?
  2. Kunnen we de uitkomsten van het onderzoek en de eventuele vervolgstappen ontvangen en wanneer verwacht u dit?
  3. Wordt er herplanting toegepast voor de gekapte bomen? Zo ja, wanneer gebeurt dat en waar? Zo nee, waarom niet?
  4. Op welke wijze is er rekening gehouden met beschermde flora en fauna? En met de aanwezige padden (zie foto 4)?
  5. Waarom zijn alleen de bewoners van de Koningin Julianastraat geïnformeerd over de bomenkap en niet de omwonenden waarvan de achtertuinen grenzen aan het gebied van de bomenkap?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-en-wonen/boom-kappen/32582/#:~:text=U%20moet%20rekening,dieren%20en%20planten
[2] https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/13340361/1/Bomenkap+Julianastraat+15+Nootdorp+%28ondertekend%29

Indiendatum: 22 okt. 2023
Antwoorddatum: 24 nov. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen verkeersmaatregelen dierlijke verkeersslachtoffers

Lees verder

Schriftelijke vragen verstoring en vernielen verblijfplaats vleermuizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!