Schrif­te­lijke vragen gevolgen kinder­toe­slag­af­faire


Indiendatum: 21 okt. 2021

Toelichting

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs becijferd[1] dat er ruim elfhonderd kinderen van slachtoffers van de toeslagenaffaire in de periode 2015-2020 uit huis zijn geplaatst. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is erg geschrokken van de aantallen uithuisplaatsingen. Wij willen weten of dit ook in Pijnacker-Nootdorp aan de orde is, of is geweest, en hoe er tot een dergelijke ingrijpende beslissing is gekomen.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Hoeveel kinderen in Pijnacker-Nootdorp zijn slachtoffer van de toeslagenaffaire?
  2. Weet u hoeveel kinderen van slachtoffers in Pijnacker-Nootdorp van de toeslagenaffaire in de periode 2015-2020 uit huis zijn geplaatst? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?
  3. Zijn er naar u weet ook kinderen bij die te maken hebben gehad met jeugdbescherming, dus voor wie een civielrechtelijke maatregel opgelegd door een rechter van toepassing is of is geweest? Zo ja, hoe groot is deze groep?
  4. Zijn er ook kinderen bij die te maken hebben gehad met forensische jeugdzorg? Zo ja, bestaat er het besef onder professionals dat deze kinderen óók slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, als gevolg van de instabiele gezinssituatie door toedoen van de Belastingdienst? Zo ja, wordt het jeugdzorgtraject van deze groep opnieuw beoordeeld in het licht van het huidige maatschappelijke debat?
  5. Hoe is in deze periode de triage doorlopen van kinderen die uit huis werden geplaatst door alle problemen van dien, als gevolg van stopzetting kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst? Is er in de triage bijvoorbeeld een verband gelegd tussen enerzijds financiële problemen door stopzetting van kinderopvangtoeslag en anderzijds ontspoord gedrag bij ouder en/of kind?
  6. Is er aparte casusregie over deze kinderen gevoerd? Zo nee, waarom niet? Zo nee, is er door professionals in de tijdsperiode 2015-2020 een positieve correlatie waargenomen tussen enerzijds noodzaak tot ingrijpen en anderzijds problemen als gevolg van het stopzetten van kinderopvangtoeslag?
  7. Hoeveel kinderen in onze gemeente zijn inmiddels weer met de andere leden van gezin herenigd?
  8. Wordt er budget opzij gezet voor nazorg voor deze gezinnen, bijvoorbeeld voor psychosociale klachten als gevolg van de uithuisplaatsing of voor frictiekosten als gevolg van gezinshereniging? Zo nee, waarom niet?
  9. Hoe coördineert u bestuurlijke actie en ambtelijk handelen tussen de portefeuilles jeugdzorg en alles dat betrekking heeft op de toeslagenaffaire?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/42/uithuisplaatsingen-onder-gedupeerden-toeslagenaffaire

Indiendatum: 21 okt. 2021
Antwoorddatum: 6 dec. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Beantwoording mondelinge vragen over ontwerp Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

Lees verder

Schriftelijke vragen informatienota ‘Stand van zaken actiepunten uitvoeringsplan Dierenwelzijn'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!