Schrif­te­lijke vragen veiligheid recre­anten in gevaar door jagers


Indiendatum: sep. 2019

Toelichting

De Partij voor de Dieren heeft meldingen ontvangen van recreanten die recreƫerden in de Bergboezem bij Oude Leede, onder andere de percelen grenzend aan de Onderweg, gemeente Pijnacker-Nootdorp, wat onderdeel is van de Groenzoom en deels onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN-netwerk).

Recreanten voelen zich erg onveilig vanwege het schieten op ganzen door jagers. De jagers schieten in de directe nabijheid van de recreanten, waardoor zij zich niet veilig voelen. De melders geven aan dat het vooral op zaterdagochtenden gebeurt. Bovendien is het gebied deels een stiltegebied.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Bent u op de hoogte van deze onveilige situatie?

2) Zo ja, wat is er tot nu toe ondernomen om de veiligheid van recreanten beter te borgen?

3) Zo nee, bent u bereid te overleggen met de politie om het toezicht en de handhaving van de wettelijke regels te intensiveren om de veiligheid van recreanten te vergroten?

4) Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de uitkomsten hiervan met ons te delen?

5) Bent u bereid om te overleggen met de provincie, die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening voor de jacht op ganzen?

6) Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de uitkomsten hiervan met ons te delen?

7) Welke maatregelen treft u om de stilte in het gebied te waarborgen?

8) Welke mogelijkheden heeft u, als een van de partijen die verantwoordelijk is voor het beheer van de Groenzoom, om invloed uit te oefenen op het faunabeheer in dit gebied?

9) Bent u bereid om te sturen op diervriendelijke alternatieven voor dit faunabeheer? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 15 okt. 2019

Klik hier voor de antwoorden.