Vragen n.a.v. brief Mili­eu­platform


Indiendatum: 8 jan. 2021

Toelichting

Naar aanleiding van een brief van het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp d.d. 27 december 2020 legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Wat verstaat u onder natuurinclusief bouwen?

2) Wat is uw visie over natuurinclusief bouwen en inrichten van de omgeving?

3) Welke criteria hanteert u om te beoordelen of bouw- en inrichtingsplannen voldoen aan natuurinclusief bouwen en -inrichten?

4) Gaat u initiatiefnemers voor bouwplannen standaard vragen om natuurinclusief te bouwen (facultatief beleid) of wordt natuurinclusief bouwen een voorwaarde (normerend beleid)? En zo niet, waarom niet?

5) Bent u voornemens actief naar onze inwoners te communiceren over de mogelijkheden en kansen van natuurinclusief bouwen en -inrichten? Zo ja hoe?

6) Welke maatregelen uit de toolbox natuurinclusief bouwen en -inrichten worden concreet toegepast bij de bouwprojecten aan de Kerkweg/Adam Pijnackerstraat en Korteweg in Pijnacker?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 8 jan. 2021
Antwoorddatum: 2 feb. 2021

Klik hier voor de antwoorden